Новини

17.Февруари.2016г.

                                                
„Коаттех“ на 25 години. Интервю с управителя д-р инж. Йордан Костадинов.

26.Април.2013г.

                                               
Сертификат ISO 9001:2008
Политика по качеството
Съобщение – Повишаване конкурентоспособността на „Коаттех” ООД, чрез въвеждане на система за управление на качеството в съответствие със стандарт ISO 9001:2008 и внедряване на „СЕ” маркировка”

23.Април.2013г.

                                               
Информация за сключени договори

Информация за сключен договор

15.Април.2013г.

                                               
Информация за сключени договори

Информация за сключен договор

25.Февруари.2013г.

                                               
Информация за сключени договори

Информация за сключен договор по обособена позиция № 5

19.Февруари.2013г.

                                               
Информация за сключени договори

Информация за сключен договор по обособена позиция № 6

08.Февруари.2013г.

                                               
Информация за сключени договори

Информация за сключени договори по обособени позиции № 1, 2, 3 и 4

28.Септември.2012г.

                                               
Тръжна документация

Декларация чл.31
Декларация валидност
Изисквания към офертите
Методика за оценка
Обява
Оферта
Пояснителен документ
Проекто-договор 1
Решение
Техническа оферта
Ценова оферта
Проекто-договор 2

14.Септември.2012г.

                                               
Информация за сключени договори

Информация за сключени договори

04.Септември.2012г.

                                               
Информация за сключени договори

Информация за сключени договори

31.Януари.2012г.

                                               
Информация за сключени договори

Информация за сключени договори

18.Януари.2012г.

                                               
Информация за сключени договори

Информация за сключени договори

05.Декември.2011г.

                                               
Информация за сключени договори

Информация за сключени договори

21.Октомври.2011г.

                                               
Информация за сключени договори

Информация за сключени договори – част 1
Информация за сключени договори – част 2
Информация за сключени договори – част 3
Информация за сключени договори – част 4
Информация за сключени договори – част 5
Информация за сключени договори – част 6
Информация за сключени договори – част 7

19.Септември.2011г.

                                               
Тръжна документация

Декларация по чл.35,ал. 1 от ПМС 55/2007 г
ДОГОВОР № 2ТММ-02-153/SU – ………./2011 год.
ПОЯСНИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ
Образец на оферта по чл. 35, ал. 3
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
Образец на обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител
Образец на ценова оферта
Образец на техническа оферта
Образец на декларация на кандидата
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
РЕШЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

9.Септември.2011г.

Р Е Ш Е Н И Е № 11-09-7/08.09.2011 г. За прекратяване на процедурата за определяне на изпълнител с предмет „Доставка и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване“ по обособена позиция № 006: Доставка на Струг.

22.Юни.2011г.

Разяснения относно констатирана техническа грешка

15.Юни.2011г.

                                               
Тръжна документация

Декларация по чл.35,ал. 1 от ПМС 55/2007 г
ДОГОВОР № 2ТММ-02-153/SU – ………./2011 год.
ПОЯСНИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ
Образец на оферта по чл. 35, ал. 3
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
Образец на обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител
Образец на ценова оферта
Образец на техническа оферта
Образец на декларация на кандидата
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
РЕШЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Януари 2009 г.

                                               
“КОАТТЕХ” ООД въведе в производството си  
АПАРАТ ЗА СТРУЙНА ОБРАБОТКА  МОДЕЛ АСО-80

 

Апаратът АСО-80 е предназначен за обезмасляване и измиване на детайли чрез струйно разпръскване на работните флуиди. Намира приложение за обработка на детайли, получени чрез металообработка (струговане, фрезоване), авточасти и др.

          Предимства:

 •  Компактен;
 • Лесен за обслужване;
 • Операциите по обезмасляване и промиване се извършват в една машина;
 • Обработка на детайлите в насипно състояние с две кошници;
 •  Операциите се извършват с флуиди под налягане чрез разпръскване, това увеличава интензивността на обработката;
 • Оптимизацията на процеса се постига чрез допълнителното механично движение на кошниците;
 • Апаратът е изработен от неръждаема стомана;
 • Многократно използване на флуидите с непрекъснато филтриране;
 • Осигурено отвеждане на отделените мазнини от апарата;
 • Възможност за използване на различни препарати;
 • Подгряване на работния разтвор;
 • Работата на апарата е автоматизирана с възможност за промяна на технологичните  режими;
 • Два режима на работа (автоматичен/ръчен);
 • Апаратът е комплектован с аспирационен вентилатор;

4 Ноември 2008 г.

          За пореден път “КОАТТЕХ” ООД представи своята експозиция на 64-тия Международен технически панаир в гр. Пловдив, който се превърна в контактна зона на динамично развиващия се български и световен бизнес.
Есенният панаир стана пресечна точка на интересите на водещи чуждестранни компании към България и стремежа на българските фирми да заемат подобаващо място на Европейския и световен пазар.
В представената експозиция “КОАТТЕХ” показа новата си разработка – Електростатична система за прахово боядисване модел CESS®-PP 4×4/V, отличаваща се с нов дизайн и ново електронно управление. Процесът на нанасяне прецизно се управлява чрез настройка на 4 параметъра – високо напрежение, ток, прахов дебит и съотношенията на количествата транспортиращ и дозиращ въздух. Същите се контролират върху цифров дисплей. Системата позволява да се програмират и запаметяват режими на работа, които гарантират оптимални резултати за боядисване.
Предвидени са четири стандартни програми: “Боядисване плоски детайли”, “Боядисване сложни детайли”, “Пребоядисване”, Боядисване с бои “металик”, както и функция “чиста ръка”.
Основните компоненти на системата са електронно- пневматичен модул CESS-PP 4×4, ръчен пистолет тип EPM-100S и ежектор тип DP-10.

25 октомври 2005 г.

          „Коаттех“ ООД e между наградените с почетна грамота в Националния конкурс за иновативно предприятие на годината в рамките на Втория национален иновационен форум фондация “Приложни изследвания и комуникации”.

          В конкурса участваха иновативни предприятия от всички сектори на българската икономика. (Иновативно предприятие е това, което през последните три години e реализиралo на пазара нови или значително усъвършенствувани продукти /стоки и услуги/ и/или процеси. Иновацията се приема в широк смисъл като нововъведение, което подобрява икономическите показатели и конкурентоспособността на фирмите.)
Иновативността на предприятията беше оценена от експертна комисия и жури по набор от критерии на базата на анкетна карта, попълнена от предприятията, участници в конкурса.

          „Коаттех“ ООД участва с иновацията Апарат за прахово електростатично нанасяне модел APEN®- 30G1(2)

още>>

1 октомври 2005 г.

          „Коаттех“ ООД е наградена със златен медал и диплом на Международния технически панаир – Пловдив ( 26.09.-1.10.2005г.) за експоната Апарат за прахово електростатично нанасяне модел APEN®- 30G1(2)